Meer weten over geloof en zingeving? Denk jij na over theologische en maatschappelijk vragen?
Tijdens de Bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen begeleiden wij je bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Misschien kom je er tijdens je studie achter dat je dominee wilt worden. Of je gaat de nieuwe route religie en samenleving volgen, en je maakt verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Dat doe je in de modules: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Deze route biedt een goede voorbereiding voor enkele Mastervarianten, zoals Church and Mission in the West, Identiteit-Ethiek-Samenleving, Intercultural Theology en Spiritualiteit.  je kunt bijvoorbeeld terecht in het onderwijs, de journalistiek, publieke ambten en ethische of spirituele advisering. Je kunt na deze Bachelorroute ook doorstromen naar een niet-theologische masteropleiding.

Met deze nieuwe mogelijkheid faciliteert de TU Kampen niet alleen studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Theologie Algemeen maar ook studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen. Deze ontwikkeling past goed bij de hedendaagse behoefte aan een theologie voor kerk en samenleving.

De modules bestaan uit 10 EC. opzet: inleiding en basisinformatie over de discipline (4 EC), methodolische en academische vaardigheden (1 EC), dialoog theologie plus andere betrokken discipline (2 EC)  en de module mondt uit in een project van 3 EC waar de student een op een praktijk gerichte activiteit uitvoert, zowel als werkstuk (analyse, advies, beleidsstuk, bijdrage in een publiek debat etc), als door een handeling (deelname aan debat, ingezonden, interview). Dit project heeft betrekking op een actueel en urgent thema of maatschappelijk fenomeen.

Het gaat om de volgende modules:

Module 1: Zingeving en filosofie

Inhoud: Basale kennis over de disciplines filosofie, historische wetenschappen, sociale wetenschappen, en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. Daaraan verbonden zijn thema’s als verval van het liberalisme en einde van het antropoceen, crisisbewustzijn, generatiekloof (“ok, boomer”), post-truth atmosfeer, cultuurchristendom). Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met volgende modules in track 2 (media, politiek, gemeenschapsvorming, economie).

Module 2: Digitale samenleving

Inhoud: De IT revolutie – Gegevens en (menselijke) communicatie  – Invloed van digitalisering op het werk – Invloed van digitalisering op relaties en gemeenschappen – invloed van digitalisering op de samenleving

Module 3: Politiek en recht

kennismaking wetenschapsgebieden politieke filosofie, politicologie, publiek recht, politieke theologie en kerkelijk recht in hun onderlinge betrokkenheid – selectie urgente hedendaagse thema’s (crisis democratie, Populisme, Omgang met minderheden, Politiek en publieke moraal, Conflict van grondrechten, Veiligheid en vrijheid, Natiestaat in een glocale wereld, Straffen tussen tolerantie en ressentiment, Kerk en staat/ vrijheid van richting)

Module 4: Organisatiekunde en leiderschap

Praktijkingang (bijvoorbeeld ‘theoloog-ondernemer’, ‘leider van organisatie’)

Kennismaking wetenschapsgebieden: organisatiekunde, management en leiderschap, economie, beroepsethiek en theologie in hun onderlinge betrokkenheid. D- selectie actuele hedendaagse thema’s (meer spiritueel getinte heroriëntatie rond categorieën als management, leiderschap en professionaliteit, herleving van het concept ‘roeping’, de uitdaging voor organisatievorming in een globale netwerk-samenleving, bezinning op de morele en ecologische dimensies van de economie, aandacht voor bedrijfsculturen).

De TU Kampen blijft het belang benadrukken van een theologische bachelor met een klassiek profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen. Bachelor studenten die de alternatieve route hebben gevolgd en alsnog kiezen voor de predikantsmaster moeten de talen daarom inhalen. Daarbij zal de TU Kampen hen optimaal faciliteren.

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*.

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl