TU Kampen benoemt George Harinck tot directeur Instituut voor neocalvinisme –

 Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit te Kampen heeft prof. dr. George Harinck per 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar-directeur van het Instituut voor de studie van het neocalvinisme, dat aan de TU Kampen gevestigd wordt.

George Harinck is reeds sinds 2003 directeur van het Archief en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen en verbonden aan de Theologische Universiteit als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de gereformeerde kerken in de context van het Nederlandse protestantisme. Deze benoeming wordt uitgebreid vanwege de oprichting van het Instituut voor neocalvinisme/ Institute for Neocalvinist Studies (INS). Harinck blijft als hoogleraar Geschiedenis van het neocalvinisme verbonden aan de VU.

Met de komst van dr. Harinck naar Kampen onderstreept het bestuur het belang van de neocalvinistische theologie en traditie voor de universiteit. Dr. Harinck is als historicus gespecialiseerd in het neocalvinisme en de theologie van Abraham Kuyper, Herman Bavinck en hun geestelijke nazaten. In de ruim dertig jaar dat hij op dit onderzoeksterrein actief is – met name als directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit, waar Harinck per 1 januari vertrekt – heeft hij veel op dit terrein gepubliceerd, congressen georganiseerd en daarmee een internationaal netwerk verworven.

Dr. Harinck is aangesteld om leiding te geven aan het Institute for Neocalvinist Studies. Met dit instituut wil de universiteit internationaal fungeren als kennis- en netwerkcentrum voor onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling op het gebied van neocalvinisme. Het INS verbindt onderzoek en onderwijs aan de universiteit met elkaar op het gebied van geschiedenis, theologie en filosofie. Onder meer de leerstoel van prof. dr. Ad de Bruijne op het gebied van Ethiek en van prof. dr. Roel Kuiper op het gebied van Christelijke identiteit worden aan het INS verbonden. Verder wil het instituut – in samenwerking met de Master Intercultural Reformed Theology – internationale master studenten, promovendi en onderzoekers aantrekken, internationale conferenties organiseren en publicatiemogelijkheden aanbieden. Daarmee zal het INS fungeren als centrum in een internationaal neocalvinistisch netwerk. Daarvoor wordt nationaal en internationaal samenwerking aangegaan met academische instellingen die op het terrein van neocalvinisme actief zijn.

De universiteit sluit met dit initiatief aan bij de groeiende behoefte die er internationaal is naar een kennis- en onderzoekscentrum op dit terrein. Internationaal, zoals in Zuid-Korea en de Verenigde Staten, groeit de belangstelling voor het neocalvinisme en is er vraag naar kennis en expertise op dit gebied. De TU heeft de kennis en de academici in huis om daarin te voorzien. Met dit instituut hoopt de TU niet alleen deze traditie te bewaren, maar ook uit te bouwen en te ontwikkelen voor de vragen en context van deze tijd. Harinck heeft getoond dat hij uitstekend in staat is het neocalvinisme zowel voor een academisch als voor een breder publiek toegankelijk te maken en zal zich daar de komende jaren voor in zetten.