EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

VACATURES RAAD van TOEZICHT :

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de Theologische Universiteit en op het beheer daarvan. Hij staat het College van Bestuur met raad bij, onder meer waar het gaat om de strategische ontwikkeling, vanuit de doelstelling van continuïteit van de instelling. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving door het College van Bestuur van wet- en regelgeving. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Generale Synode van de GKv.

De Theologische Universiteit Kampen is een kleine, dynamische wetenschappelijke beroepsopleiding met als kerntaken de opleiding van theologen/predikanten, het verrichten van theologisch onderzoek en kennisvalorisatie.

Met het oog op versterking van de gereformeerde theologie in een snel veranderende maatschappij, waarin de betekenis van religie steeds meer onder druk staat, is de TU in Kampen - samen met andere partijen - betrokken in de voorgenomen vorming van Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).

Binnen de Raad ontstaan  drie vacatures, waaronder twee voor een predikant.  Hierna treft u een uitgebreide profielbeschrijving aan. De Raad van Toezicht weet zich bovendien gebonden aan de code Goed bestuur universiteiten.

PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de Theologische Universiteit in het geheel. De Raad staat het College van Bestuur met raad bij en is belast met de goedkeuring van belangrijke plandocumenten als het instellingsplan, het bestuurs- en beheersreglement, het financieel jaarverslag en de begroting.

De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De Raad is verantwoording verschuldigd aan de generale synode van de GKv en aan de minister van OCW. Eén van de raadsleden geniet het bijzonder vertrouwen van de Universiteitsraad.

De Raad van Toezicht functioneert conform de uitgangspunten van de WHW en conform de code goed bestuur van de VSNU.

Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk vanuit een hartelijke en spirituele verbondenheid met de kerken die de TU Kampen gevestigd hebben en onderhouden. Benoemingen worden gedaan tegen de achtergrond van de taken en profiel van de universiteit. In de Raad wordt een evenwichtige mix van deskundigheid, expertisegebied en vaardigheden nagestreefd op de gebieden van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, financiën en bedrijfsvoering, maatschappelijke organisaties, en ook een verdeling over mannen en vrouwen. Bij vacatures kunnen ten behoeve van de selectie van kandidaat-leden nadere specificaties worden gehanteerd op basis van de actuele behoefte.

De Raad dient de belangen van de organisatie met oog voor maatschappelijke en kerkelijke belangen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Voor de leden van de Raad van Toezicht gelden voorts onderstaande vereisten en competenties:

Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij:

·       In staat zijn dehoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen, op basis van daartoe door het bestuur van de universiteit aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken aan eenheden binnen de instelling;

·       beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak

·       het bestuur van de universiteit kritisch bevragen op hun opvattingen en handelen, de neerslag daarvan in voorgenomen beleid alsmede de uitvoering daarvan;

·       in staat zijn onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming van de Raad te komen;

Gezamenlijk beschikken over:

·       inzicht in de kerkelijke en publieke taak en roeping van een gereformeerde instelling voor academische theologie en de opleiding van voorgangers;

·       financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van de jaarrekening, begroting en instellingsplannen van de universiteit in relatie tot het voorgenomen c.q. gevoerde beleid;

·       kennis van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, in nationaal en internationaal verband, inclusief aspecten van organisatie en bestuur hiervan

·       inzicht in het functioneren van complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving;

·       aantoonbare ruime ervaring in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in het openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties.

Leden van de Raad van Toezicht:

·       zijn lid van een van de Gereformeerde Kerken in Nederland en verbinden zich aan het begin van hun werkzaamheden via het ondertekeningsformulier aan de leer van de kerk; ze zijn betrokken bij de kerken en bij de universiteit; ze zijn in staat te beoordelen wat dienstbaar is aan de positieve ontwikkeling van de kerken en de gereformeerde theologie;

·       hebben kennis van en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur en over het onderscheid tussen bestuur en toezicht; ze zijn in staat om als toezichthouder te functioneren in een complexe omgeving en de eisen van de wet dienaangaande te vervullen;

·       beschikken over de gaven van communicatie en zelfreflectie die nodig zijn om te functioneren binnen de Raad van Toezicht en om het handelen van het College van Bestuur te evalueren en te toetsen;

·       zijn samen in staat maatschappelijke, kerkelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn in te schatten en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen;

·       zijn samen in staat om van hun werkzaamheden en beleid rekenschap af te leggen naar de generale synode en de overheid, en naar de kerken en de samenleving;

·       hebben geen directe belangen bij de universiteit;

·       zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer;

·       zijn bij voorkeur geen voormalig bestuurder van deze universiteit.

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht gelden daarnaast nog de volgende eigenschappen en vaardigheden. De voorzitter:

·       kan leiding geven aan de Raad van Toezicht;

·       is in staat de Raad van Toezicht als eenheid te laten functioneren;

·       is in staat om goede samenwerking tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en het curatorium te bevorderen met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee theologen/predikanten. Zij:

·       hebben theologische kennis op tenminste academisch masterniveau;

·       zijn in staat onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie te theologisch te waarderen in het licht van de confessionele grondslag van de universiteit;

·       zijn in staat het belang van een kerkelijke instelling voor academische theologie van en voor kerk en samenleving te verwoorden en te behartigen.

Binnen de Raad van Toezicht is financiële expertise nodig. Het lid met deze expertise:

·       is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de universiteit op hoofdlijnen te beoordelen;

·       is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;

·       heeft bij voorkeur een financieel-economische kennis en vaardigheid op academisch niveau.

Naast het theologische en financiële profiel gelden de volgende vier profielen, die zo evenwichtig mogelijk worden ingebracht binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt een keuze op basis van de actuele behoefte.

Onderwijskundig:

·       is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van de onderwijskundige en academische ontwikkelingen van de komende jaren;

·       heeft zicht op toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen in onderwijs en wetenschap.

Organisatorisch:

·       is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen in de organisatiekunde en het Human Resources Management (HRM);

·       heeft inzicht in een methodische aanpak van de innovatie en de kwaliteit van de organisatie;

·       heeft een organisatiekundige of bedrijfskundige kennis, ervaring.

Juridisch:

·       is in staat de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de universiteit te beoordelen en daarover te adviseren.

Politiek-bestuurlijk:

·       is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn.

De tijdsbesteding van leden van de RvT wordt geraamd op 12 dagdelen per jaar.

De procedure

De werving en selectie vindt plaats door een commissie uit de Raad van Toezicht. werving vindt plaats via advertentie in het Nederlands Dagblad, social media en/of executive search.

Zowel mannen als vrouwen worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

De selectiecommissie adviseert de Raad van Toezicht. Tijdens de selectie zijn gesprekken voorzien met het College van Bestuur en de Universiteitsraad die een adviserende stemming hebben in het benoemingstraject. De Raad van Toezicht zal een voordracht doen aan de Generale Synode GKV die de voordracht dient te bekrachtigen. 

Belangstelling?

Reageer dan uiterlijk 28 april 2017 via  selectiecommissieRvT@tukampen.nl

De selectiegesprekken zijn voorzien op dinsdag 9 mei 2017.

 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact op opnemen met de voorzitter van de RvT, prof. dr. L. Hordijk, 06-53883488