EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Universiteitsraad

Taak

De Universiteitsraad (UR) is een van de twee controlerende gremia binnen de Theologische Universiteit. Waar de Raad van Toezicht extern toezicht houdt, doet de UR dat intern. Zij treedt op namens het personeel en de studenten van de universiteit. Om dit toezicht ten uitvoer te brengen vergadert de UR regelmatig met het College van Bestuur. Voor een aantal zaken heeft het College van Bestuur instemming nodig van de UR, voor veel andere advies. De taak en het functioneren van de UR staan uitgebreid beschreven in de Regeling Universiteitsraad.

Activiteit 

De Universiteitsraad vergadert elke maand met uizonderingen van de vakanties. Deze vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. De notulen van deze vergaderingen worden met de TU Weekly verstuurd. De UR vergadert in het seizoen 2016-2017 op de volgende data:

  • 8 september 2016
  • 13 oktober 2016
  • 3 november 2016
  • 1 december 2016
  • 5 januari 2017
  • 2 februari 2017
  • 2 maart 2017
  • 6 april 2017
  • 4 mei 2017
  • 1 juni 2017

Sommige documenten verschijnen op de website hieronder:

Leden

De Universiteitsraad bestaat uit twee geledingen, personeel en studenten, met elk drie leden. De raad wordt geleid door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

Personeelsgeleding

drs. G.D. (Geert) Harmanny, voorzitter
dr. J.M. (Hans) Burger
J.A.G. (Jasper) Bosman MA

Studentengeleding

J.L. (Jacolien) van Eekeren, secretaris
W.A. (Wildrik) Oosterhof BA
I. (Pim) Poortinga

De notulist van de UR is H. (Huibert) van Noort BA.

Contact

Universiteitsraad Theologische Universiteit
Broederweg 15
8261 GS Kampen
universiteitsraad[at]tukampen.nl