EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Raad van Toezicht en Curatorium

De leden van de Raad van Toezicht en het Curatorium worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken.  Stukken voor de Raad van Toezicht of voor het Curatorium dient u te richten aan het adres van de universiteit. Download hier de notitie m.b.t. de verschillende verantwoordelijkheden van de TU, Generale Synode en de kerken

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

Het moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. Het betreft Leo Dijkema, Leen Hordijk, Simon van der Lugt, Arie de Snoo en Jan Westert.  De interim Raad van Toezicht zal functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die op de agenda staan. Ook zal deze interim Raad van Toezicht in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht

Curatorium

Het Curatorium staat de raad van toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.