Mastervariant Oude Testament


Wil je je specialiseren in het Oude Testament? Ben je aan het werk in de kerk of docent op de middelbare school en wil je je kennis van de Bijbel verrijken op wetenschappelijk niveau? Kom naar Kampen en volg de master Oude Testament.

Een master waarin vragen rondom het godsbeeld in het Oude Testament centraal staan. Denk aan de verhouding tussen God en het geweld, de wraak en het berouw van God, de verhouding tussen monotheïsme en polytheïsme en vermeende vrouwelijke kenmerken van God.

Titel/graad:

MA

Voertaal:

Nederlands, Engels

Studielast:

60 EC

Start:

September

Vorm:

Voltijd, deeltijd

Aanmelden:

voor 1 juni

Afstudeervariant

Master Theologie Algemeen

Studieleiders

K. van Bekkum en G. Kwakkel

Collegegeld

beslisboom

CROHO

66117


Aliëtte Meerveld-Poortinga over de mastervariant Oude Testament:


Studieprogramma

Het studieprogramma (60 EC) is opgedeeld in 3 fases. De meeste modules zijn 6 EC.

Fase 1. Algemeen (30,5 EC)

 • Common Course: Gereformeerde hermeneutiek (5 EC)
 • Oriëntatie in het vakgebied Oude Testament (6 EC)
 • De bestudering van het OT in de gereformeerde of evangelicale traditie (6 EC)
 • Hermeneutiek en exegese (6 EC)
 • Bijvak: Bijbels Aramees of Bijbels Hebreeuws (6 EC) 
 • Methodologie (1 EC) 
 • Studium Generale-activiteiten (0,5 EC)

Fase 2. Toespitsing op het terrein van afstuderen (12 EC)

 • Historia revelationis c.q. Theologie van het Oude Testament (6 EC)
 • Het debat over het godsbeeld in het Oude Testament (6 EC)

Fase 3. Afstudeerfase (17,5 EC)

 • Afstudeerscriptie en voordracht

Zie voor een volledig uitgewerkt programma de studiegids

Beroepsperspectief

De master Oude Testament is een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. In de praktijk zijn er echter genoeg mogelijkheden in het kerkelijk en maatschappelijke leven om vanuit deze opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps-) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast werken afgestudeerden in vormen van 'kerkelijk werk' en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven). 

Toelating

Inschrijving voor de master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk. Je wordt toegelaten als je:

 • een bachelordiploma Theologie hebt, behaald aan de TU Kampen
 • een wo-bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen hebt
 • een wo-bachelor hebt in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master
 • een hbo-bachelordiploma hebt in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Je verzoek tot toelating of je verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Aanvullende instroomvoorwaarden 

Aanvullende instroomvoorwaarden voor de master Algemeen Oude Testament zijn:

 • aantoonbare kennis van het Bijbels Hebreeuws op bachelorniveau.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via studielink. Kies hier voor master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Oude Testament. Daarna maak je direct een keuze tussen voltijd (60 EC in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 EC per jaar).

Meer weten?

Wil je meer weten over de master Oude Testament? Neem contact op met de studiecoördinator of een van de studieleiders.

Studiecoördinator

Mw. Elizabeth Blokland

Studieleiders

Dr. K. van Bekkum
Prof. dr. G. Kwakkel