Organisatie

De grondslag voor het bestuur van de universiteit is vastgelegd in het Statuut dat is goedgekeurd door de Generale Synode van Meppel 2017.

Het bestuur van de Theologische Universiteit ligt bij het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht weet zich gebonden aan de code Goed bestuur universiteiten.

Het Curatorium staat de raad van toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

De leden van de Raad van Toezicht en het Curatorium worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken.

Stukken voor de Raad van Toezicht of voor het Curatorium dient u te richten aan het adres van de universiteit.