Missionaire Gemeente


Missionaire Gemeente is één van de eenjarige academische master-varianten die aangeboden worden aan de Theologische Universiteit Kampen. 

Wil jij leiding geven aan zending en evangelisatie in een Westerse, seculiere omgeving? Misschien ken je de praktijk al jaren en heb je behoefte aan verdieping. Of je hebt je bachelor afgerond en oriënteer je je op de toekomst. Dan is deze master iets voor jou.  Er is behoefte aan mensen die, vanuit hun eigen bezieling, doordacht en inspirerend leiding kunnen geven aan missionaire vernieuwing!

Je kunt deze opleiding ook gebruiken om zicht te krijgen op je persoonlijke mogelijkheden.

Omvang en organisatie 

De MMG bedraagt 60 European Credits, dus in totaal 1680 studie-uren (1 EC = 28 studie-uren). Dit betreft de totale tijd die aan de studie wordt besteed, dus inclusief colleges. 

De studie kan zowel in voltijd (1 jaar) als in deeltijd (2 jaar) gevolgd worden. Bij een deeltijdstudie betekent dit dus 840 uur op jaarbasis. 

Instroom 

Aan onze universiteit studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. De eenjarige masteropleidingen, waaronder de mastervariant MG, zijn bij uitstek bedoeld voor een breed scala van studenten. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom, mits men voldoet aan de vooropleidingseisen. 

Rechtstreeks toelaatbaar tot de mastervariant MG zijn alle studenten die een academische theologische bachelor hebben afgerond. Studenten met een HBO-bachelor in de theologie volgen een schakelprogramma (pre-master). Dit varieert in omvang, al naar gelang wat men al gedaan heeft. Het schakelprogramma is echter nooit meer dan 60 EC (1 jaar voltijd). 
 
Met sommige theologische HBO-instellingen (GH, CHE, ETA) zijn afspraken gemaakt over een premasterpakket. Denk je in aanmerking te komen voor een premasterpakket, neem dan contact op met de onderwijscoördinator, Mw. Elizabeth Blokland (eblokland[at]tukampen.nl).
 
Het cursusjaar begint ieder jaar rond 1 september. Tijdige aanmelding is vereist, met name wanneer er een premasterpakket van toepassing is. Inschrijving gebeurt via studielink (www.studielink.nl). Kies hier voor Master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Missionaire Gemeente. Ook dient er direct een keuze gemaakt tussen worden tussen voltijd (60 ECTS in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 ECTS per jaar). 

Tweede inschrijvingen en samenwerkingen 

Met andere theologische opleidingen in Nederland zijn afspraken gemaakt over tweede inschrijvingen en verzilvering van studiepunten. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende instellingen: 

• Theologische Universiteit Apeldoorn 
• Evangelische Theologische Faculteit Heverlee (B) 
• VU in Amsterdam 
• Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen

Inhoud 

De missiologie onderzoekt de gang van het christelijk geloof door de wereld, in het bijzonder in situaties van grensoverschrijding. Daar waar christenen en kerken hun ‘veilige zones’ verlaten en geconfronteerd worden met nieuwe situaties en contexten, komt de missiologie in actie. Als theologische discipline werkt de missiologie vanuit een geloofsperspectief: alles wordt gezien binnen het verband van Gods bedoelingen met de wereld. 

Leerdoelen


Theologie 
1. Je beschikt over een stevig missiologisch begrippenkader. 
2. Je kunt je verstaanbaar maken in de taal van de omringende cultuur. 
3. Je kunt creatief denken op het grensvlak van cultuur en christelijke traditie.
4. Je kunt komen tot verfrissende vertalingen van het christelijk geloof in nieuwe contexten. 

Persoonlijk handelen 
5. Je kunt anderen geestelijk begeleiden in hun weg naar een leven in navolging van Christus. 
6. Je bent gericht op het vormgeven van een missionaire cultuur, waarin het Evangelie niet alleen gehoord, maar ook gezien en geleefd wordt. 
7. Je kunt genade en waarheid op een eigentijdse manier communiceren in persoonlijke gesprekken, door middel van verkondiging en door het inrichten van contextueel gevoelige vieringen. 
8. Je houdt de bronnen van geestelijk leven in je eigen leven open. Je leeft daarom uit genade, vanuit een existentieel begrip van het Evangelie. 
9. Je hebt geestelijke disciplines ontwikkeld en je beoefent gastvrijheid. 
10. Je gaat op een authentiek-christelijke, liefdevolle en vrijmoedige manier om met andersdenkenden. 
11. Je bent integer, stelt je transparant op, voelt je verantwoordelijk voor degenen die aan je zorg zijn toevertrouwd en je legt verantwoording af over je handelen. 

Handelen in de gemeenschap 
12. Je bent in staat om het Evangelie niet alleen in je eigen leven toe te passen, maar het ook voor te leven en vorm te geven samen met anderen. 
13. Je kunt als theologisch leidinggevende functioneren in een (bestaande of nieuwe) gemeente. 
14. Je beschikt over een concreet instrumentarium om te komen van idealen tot werkelijkheid. 

Inhoudelijk overzicht

Hieronder volgt een kort overzicht van de kernmodules: 

Zending in post-christelijk Europa 
In deze module krijgen studenten een inleiding op zending en de geschiedenis van zending in Europa, met de nadruk op de laatste eeuw. Daarnaast krijgen studenten, aan de hand van recent sociaal-wetenschappelijk en cultuurfilosofisch onderzoek, een introductie op de grote veranderingen die de laatste decennia in Europa hebben plaatsgevonden. Het doel van de module is bewustwording ten aanzien van de vragen die voor ons liggen en een verkenning van de mogelijkheden van zending in het Europa van nu. 

Missionaire ecclesiologie 
In deze module staat het begrip ‘belonging’ centraal. Het gaat hier over de vraag wat een missionaire kerkleer inhoudt en hoe die herkenbaar is op de ‘werkvloer’ van de gemeente. Daarbij komen ook verschillende typen missionaire gemeenschappen aan de orde. In deze module is verder aandacht voor postmoderne ecclesiologieën. 

Missionaire begeleiding 
In deze module gaat het over verschillende aspecten van ‘believing’, ‘behaving’ en ‘belonging’. Dit gebeurt in het kader van ‘begeleiding’: een proces waarin zoekende mensen en jonge christenen worden begeleid op de weg van geestelijke groei en discipelschap. In deze module is aandacht voor tradities die op dit punt bestaan en voor de vraag welke vormgevingen missionaire begeleiding in de praktijk kan krijgen. 

Missionaire communicatie 
In deze module staat het begrip ‘believing’ centraal. Aan de hand van literatuur, eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden gaat het over de vraag hoe we in onze tijd en cultuur het evangelie kunnen verwoorden. Ook de analyse van gangbare evangelisatiemethoden krijgt hier een plaats. 

Missionair leiderschap 
Hoewel ‘leiderschap’ een omstreden woord is in christelijk Nederland, zal niemand ontkennen dat leiding geven wel gebeurt. In deze module gaat het over de vraag wat het betekent om leiding te geven in een missionaire context (‘leadership in mission’). Naast een grondige theologische verdieping, speelt allerlei recent onderzoek daarbij een belangrijke rol. In deze module is ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student, geestelijk, qua persoonlijkheid en professioneel. Het maken en bespreken van een ‘competentiescan’ maakt deel uit van de module. 

Aan het begin van het cursusjaar krijgt de student een reader uitgereikt met meer informatie. 

Namen en adressen 

Coördinator mastervariant Missionaire Gemeente.

Stefan Paas 
Rijksstraatweg 22 
1396 JM Baambrugge 
E-mail: spaas[at]tukampen.nl    

Onderwijscoördinator TU Kampen

Mw. Elizabeth Blokland MSc
E-mail: eblokland[at]tukampen.nl