Systematische Theologie

Ben jij…

  • In het bezit van een Bachelor-diploma en wil je je verdiepen in de inhoud van het christelijk geloof?
  • Aan het werk in de kerk en heb je behoefte aan reflectie op de geloofsvragen die je bij mensen tegenkomt?
  • docent godsdienst, maatschappijleer, of filosofie, en wil je weten wat gereformeerde theologie te bieden heeft voor het nadenken over de grote vragen van het leven?

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).

Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom.

Het studieprogramma heeft een omvang van 60 EC. Deze afstudeervariant wordt niet aangeboden in 2020-2021

In de internationale evangelicale beweging worden flinke debatten gevoerd over predestinatie, genade, vrije wil: ‘Calvinist’ en ‘Arminian’ zijn geen labels uit het verleden, maar posities die nog altijd met verve worden verdedigd. In een andere richting heeft Karl Barth een flinke steen in de vijver gegooid met zijn christologische verkiezingsleer die lijkt uit te lopen op universele verzoening.

Genoeg reden om de uitdaging op te pakken en op zoek te gaan naar ‘roots and fruits’ van de verkiezingsleer.

Het project ‘Uitverkiezing’ wordt uitgewerkt in diverse modules:

  • Verdieping kennis Dogmengeschiedenis en Dogmatiek (6 EC)
  • Nieuwere Theologie (6 EC)
  • Dordtse Leerregels in historische en theologische context (6 EC)
  • Nieuwtestamentische theologie rondom de uitverkiezing (bijvak, 6 EC)
  • Actuele debatten rond verkiezing en verwerping (6 EC)
  • Kwalitatief Empirisch Onderzoek (keuzevak, 6 EC)

Voor het onderwerp van de afstudeerscriptie kan in verschillende richtingen gekeken worden, bijvoorbeeld:

–          de problematiek in de bredere gereformeerde gezindte rond predestinatie en vrije wil, verkiezing en roeping;

–          de ontwikkeling van een specifieke ‘vrijgemaakte’ lijn in de verkiezingstheologie, met een bijzondere wisselwerking tussen ‘dogmatische’ en ‘bijbelse’  theologie;

–          inhoud en receptie van de verkiezingsleer van Karl Barth;

–          empirisch onderzoek naar het functioneren van het thema ‘uitverkiezing’ en de beleving daaromheen in de praktijk van de gemeente (prediking, pastoraat,  catechese).

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl