Kerkgeschiedenis

  • in het bezit van een Bachelor-diploma en wil je grondig historisch onderzoek doen?
  • predikant en altijd al geïnteresseerd geweest in het verleden van je eigen kerkelijke traditie?
  • docent geschiedenis en wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Nederlandse kerken?

STUDIEPROGRAMMA

Het studieprogramma heeft een omvang van 60 ECTS.

Het masterprogramma ‘Confessies in meervoud: vijf eeuwen Nederlandse kerkgeschiedenis’ bevat de volgende modules

  • De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw (prof. Hiebsch).
  • Het calvinisme en de confessionalisering van Europa (prof De Boer)
  • De gestalte van de kerk in het publieke domein in de 16e eeuw (prof De Boer)
  • De synode van Dordrecht en het ontstaan van de Canones (prof De Boer)
  • Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw (prof Harinck)

Het is mogelijk een thema te kiezen dat in de verschillende modules in het oog gehouden wordt en dat (mogelijk) voorbereid op een scriptie.

BEROEPSPERSPECTIEF

De opleiding heeft het karakter van een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl