Als universiteit geloven we dat God voor ons zorgt, ook in deze omstandigheden die onzekerheid en zorgen met zich mee brengen. Wij bidden voor onze studenten, medewerkers en mensen om ons heen. We proberen elkaar in deze moeilijke tijden te helpen en naar elkaar om te kijken.

Op deze pagina zetten we alle relevante informatie op een rij om medewerkers en studenten van de Theologische Universiteit Kampen zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen rondom het Coronavirus.

Update: ingangsdatum 30 september 2020

Nu het Coronavirus weer om zich heen grijpt, heeft het kabinet besloten landelijk de coronamaatregelen aan te scherpen. Wat betekent dit voor de TU, voor studenten en collega’s in de komende drie weken? Gelukkig zijn er voor het onderwijs geen specifieke maatregelen afgekondigd. Dit betekent dat het onderwijs door zal gaan op de geplande manier: studenten kunnen voor fysieke colleges naar de TU komen en docenten geven college op locatie. Ook kunnen studenten die niet in de gelegenheid zijn om thuis te studeren gebruik maken van de beschikbare studieplekken en is de bibliotheek volgens de geldende afspraken geopend. Medewerkers die noodzakelijk op locatie hun werk moeten doen, kunnen in de gebouwen van de TU werken. Voor het overige geldt het adagium: reis zo weinig mogelijk en werk zoveel mogelijk thuis.

Met ingang van woensdag 30 september verandert het volgende:

 • Zonder noodzakelijke aanleiding om naar de TU te komen: werk en studeer vanuit huis.
 • Vergaderingen worden als regel online georganiseerd.
 • Bijeenkomsten met meer dan 30 personen worden afgelast of online georganiseerd. Dit betekent helaas concreet voor de buluitreikingen die op 30 september staan gepland dat deze worden afgelast. Betrokkenen worden hierover nader geïnformeerd.
 • Voor het overige blijven de geldende maatregelen van kracht.

We betreuren het dat de omstandigheden blijven voortduren waarin we niet op de gewone wijze ons werk, studie en samenzijn kunnen doen. We vragen iedereen om oog te hebben voor elkaar en wensen jullie toe dat werk of studie op goede wijze voortgang mag vinden.

Ingangsdatum: 1 september 2020

 1. Algemene uitgangspunten

TU Kampen volgt de richtlijnen die OCW/VSNU op basis van het kabinetsbeleid vaststellen. Vanaf 1 juli gelden er versoepelde maatregelen. Voor de herstart van activiteiten op locatie zijn er voorbereidingen getroffen in de gebouwen, qua organisatie van het onderwijs en het werken in de TU. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

 • De geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen van het RIVM blijven van kracht en worden gefaciliteerd:
 1. Ben je verkouden, heb je (milde) verkoudheids- of griepklachten: blijf thuis en laat je testen. Blijf ook thuis als iemand in je huishouden koorts c.q. corona heeft. Toegang tot de gebouwen is dan niet toegestaan;
 2. Heb jij of heeft iemand in je directe omgeving een kwetsbare gezondheid: blijf zo mogelijk thuis en overleg met je leidinggevende of docent.
 3. Was je handen regelmatig met water en zeep of reinig deze bij de beschikbare desinfectiezuilen;
 4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 5. Gebruik papieren hand- en zakdoeken.
 • Werk/studeer zo mogelijk thuis. Kom alleen naar de universiteit als dit nodig is en blijf niet langer dan nodig is.
 • Houd in alle gevallen ten minste anderhalve meter afstand. Dit geldt ook voor personen die uit één huis komen.
 • We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we ons aan de afspraken houden zodat er weer fysiek onderwijs mogelijk is; spreek elkaar waar nodig aan op gedrag. De regels worden gehandhaafd. Mensen die de voorschriften overtreden wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd.

 

 1. Data

Met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid, zijn of worden de volgende activiteiten op locatie toegestaan:

 • Werknemers worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken, maar kunnen indien nodig op kantoor werken.
 • Studenten kunnen volgens instructies gebruik maken van studiezalen en volgens roostering/instructies colleges volgen, maar verlaten vervolgens meteen de gebouwen.
 • Tentamens, afstudeervoordrachten, externe stageactiviteiten (in overleg met stageadres) op locatie zijn toegestaan;
 • Kleinschalige vergaderingen/bijeenkomsten van personeel (indien nodig en voor zover de beschikbaarheid van ruimtes dit toelaten) zijn toegestaan, maar worden zoveel mogelijk digitaal gehouden.
 • Bij grotere bijeenkomsten is registratie en een gezondheidscheck verplicht. Dit wordt per bijeenkomst gecommuniceerd. Registratie vindt plaats via de website https://www.tukampen.nl/registreren/

1 september:

 • Herstart colleges en andere activiteiten op locatie voor zover de ruimten dit toelaten: de werkwijze wordt gecommuniceerd via een brief over de onderwijsorganisatie (TU Weekly). Colleges worden zoveel mogelijk gestreamd en opgenomen ten behoeve van studenten die niet aanwezig kunnen zijn vanwege beperkt beschikbare ruimte, reisbeperkingen, gezondheidsklachten;
 • Promoties vinden plaats conform een promotieprotocol, dat eveneens beschrijft wie er aanwezig kunnen zijn. Het maximale aantal aanwezigen wordt bepaald door de beschikbare ruimte. Registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Avondopenstelling bibliotheek wordt hervat.

 

Het complete protocol is hieronder te downloaden.

 

 

Meer weten? Mail of bel

H.W. den Boer

hwdenboer@tukampen.nl

038-4471710